Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

HASIČI HODSLAVICE

Historie

Oheň - toť dobrý sluha, ale zlý pán!

Když se tento přírodní živel v roce 1882 v naší obci představil v té nejhorší podobě, rozhodlo se tehdy několik občanů v čele se starostou obce p. Adolfem Pilečkou k založení spolku "Sboru dobrovolných hasičů". Sbor měl 60 činných členů a jeho stanovy musely být potvrzeny samotným "Vysokým C.K. místodržitelstvím v Brně". Stalo se tak - pod č.j. 13679 - dne 14. června 1883.

Díky obrovskému pochopení a obětavosti členů sboru i ostatních občanů dostaly události velmi rychlý spád. Ve stejném roce byla postavena zděná zbrojírna u křižovatky, započaly pravidelné výcviky a byla zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka od fy. HILLER. Vedení tehdejšího sboru představovali bratři:
velitel Adolf Pilečka, místovelitel Jan Křižan, náčelník družstva lezců Ondřej Bartoň /54/, důvěrník družstva Josef Bartoň /68/, náčelník stříkáčníků Josef Bartoň /113/, důvěrník družstva Josef Krumpolc /58/, náčelník strážníků Jan Bartoň /156/, důvěrník družstva Jiří Turek /90/.

A léta činnosti našeho sboru utíkala. V srpnu 1909 jsou Okresním úřadem schváleny upravené Stanovy hasičského sboru. V roce 1914 vypukla 1. světová válka, která zanechala neblahý dopad i v řadách našich bratrů. Pět jich padlo, devět bylo zraněno ...

V roce 1915 byla zakoupena druhá ruční stříkačka /na saních/ a dále pokračovala pravidelná protipožární příprava členů sboru. Velikým přínosem v technickém vybavení bylo zakoupení první motorové stříkačky v roce 1930 zn. ŠKODA od fy. HRČEK & NEUGEBAUER.
Doslova závratnou rychlostí se potom začala točit kola dějin. Vypukla 2. světová válka a náš sbor byl přidělen, po rozpuštění Kravařské župy, k Pagáčově župě ve Valašském Meziříčí. Dva členové sboru byli vězněni v koncentračních táborech - bratr Miloslav Zobáč se vrátil, bratr Ladislav Merenda nikoliv. V roce 1945 válka skončila, republika byla osvobozena. Dalším mezníkem dějin byla Únorové události roku 1948. Nové politické klima v republice ovlivnilo i činnost hasičstva.

V roce 1953 byla provedena nadstavba stávající zbrojnice na křižovatce - schůzovní místnost - a naprosto pravidelně byl prováděn výcvik. V témže roce /1953/ dochází také ke změně názvu organizace. Zaniká Sbor dobrovolných hasičů a nastupuje Československý svaz požární ochrany. Končí tedy hasiči, začínají požárníci ........

Obliba požárního sportu i celková požárnická činnost přitahuje do organizace stále více členů, panuje v ní dobrý kolektivní duch a kamarádství. To se projevuje i ve výsledcích soutěží a naše obec zaujímá v tomto směru jedno z čelních míst v okrese. A co hlavně - do činnosti se zapojuje velký počet dětí a mládeže. Cvičí 2 družstva mužů, družstvo žen, dorostenců a několik družstev žáků. Tato široká činnost zajišťuje našemu požárnímu sboru v roce 1954 přidělení nového požárního vozu PRAGA RN DVS 8 s přenosnou stříkačkou PS 8. V roce 1955 je sboru povolena adaptace "Dělnického domu" na novou požární zbrojnici. Velkou zatěžkávací zkouškou pro členy sboru byla povodeň v srpnu 1958. Připomeňme si, že v tomto roce, roce 75. letého trvání sboru, měla členská základna 245 členů: 193 mužů, 24 žen a 28 mladých členů.

Vyvrcholení činnosti jedné generace přichází v roce 1966. Na mezinárodní soutěži požárních družstev v Jugoslávském Karlovaci získávají naši muži zlatou medaili ! Sestava družstva byla následující: Bratři Karel a Josef Litavští, Jan Palacký, Jiří Turek, Alfréd Randýsek, Jan Kudělka, Jan Turek, Josef Hromádka, Jan Rýdl, Jan Číp a František Frenštátský.
I když náš sbor vlastnil dvě zbrojnice, ani jedna z nich nevyhovovala bohaté činnosti sboru a rozšiřující se požární technice. /V roce 1974 převedena do majetku sboru cisterna ASC 16/.

Po zralé úvaze a v úzké spolupráci s tehdejším MNV bylo přikročeno v akci "Z" ke kompletní rekonstrukci "Dělnického domu" - dolní hasičské zbrojnice. Ta byla zahájena v roce 1976, ukončena 1979, hodnota díla 1,5 mil. korun, odpracováno bylo 37 000 brigádnických hodin /členové sboru 20 000/. Tak spatřila světlo světa jedna z dominantních budov obce, ve které jsou nejen prostory pro činnost požárníků /hasičů/, ale i odpovídající a hojně využívaná společenská místnost a prostorný byt domovníka. Když byla v letech 1980 - 1981 dokončena celková úprava budovy a okolí, mohli se všichni společně - požárníci i občané - pochlubit kvalitním dílem, které vzniklo ze společné práce, chuti, snahy a pochopení.

V žádném případě nemůžeme nevzpomenout činností sboru mimo jeho pravé poslání. V počátcích činnosti tzv. "věnečky", později zábavy, plesy, požární výlet s námětovými cvičeními a následnými letními večery. Divadelní kroužek působil jak na prknech domácích, tak i okolních vesnic, stavění a kácení máje, masopustní průvody. Sbor se značnou měrou podílel i na celkovém kulturním životě obce: vystoupeni MORAVANKY, "Křeslo pro hosta", turnaje v kopané, volejbale, Palackého stezka. Dále dlouholetá neformální družba se slovenskými Turany a další a další aktivity.

Tento velice stručný průřez lety 1883 - 1983 je skutečně jen vzpomínkou na uplynulé roky. Snad pochopí všichni, kteří se jakoukoliv formou zasloužili vynikající pověst našich hasičů - požárníků a nebylo tu jejich jmen vzpomenuto. Tichá vzpomínka patří i těm všem, kteří náš sbor kdysi zakládali a dávno již spí svůj věčný sen na Hodslavských hřbitovech. Pokládáme za povinnost i slušnost uvést jména těch, kteří stáli v čele hodslavských požárníků ve dnech oslav 100 let trvání sboru.

Litavský Karel 398 předseda
Kudělka Jan 312 místopředseda
Turek Jan 204 velitel
Turek Jan 334 ref. mas. výchov. práce
Turková Miluše 313 jednatelka
Turek Jiří 313 pokladník
Kudělka Jindřich 101 referent prevence
Kudělková Zdenka 312 vedoucí žen
Kudělková Jana 240 vedoucí mládeže
Litavský Josef 14 organizační referent
Rýdl Radovan 394 materiální referent
Vyhlídal Miroslav 465 referent CO
Kramoliš Miroslav 384 člen výboru
Prousková Jarka 36 členka výboru
Rýdel Miroslav 308 člen výboru
Randýsek Karel 55 člen výboru
Rýdl Josef 126 člen výboru

Číp Jan 139 předseda revizní komise
Bartoň Josef 115 člen revizní komise
Frýdl Miroslav 329 člen revizní komise

A oslavy samotné ? Velkolepé !

Proběhly ve dnech 16. - 17. července 1983. Vynikající organizace zcela v duchu tradic hodslavských požárníků a velice bohatý program: domácí smíšený pěvecký sbor Hlahol, dechovka Palovanka s hostujícími zpěvačkami Navrátilovou a Vyoralovou, výstava techniky, námětová cvičení a další. To vše za přítomnosti kamer ČS televize Ostrava.
A jak praví klasik - vše krásné jednou končí. Tak skončily oslavy 100. letého trvání hasičů v Hodslavicích a na řadu přišly běžné denní /požárnické/ starosti a povinnosti. O tom snad v dalším pokračování.

1983 - 1993
I přes velmi vydařené oslavy se požárnický život nezastavil. Mimo výcvikové a zásahové činnosti je bohatá i činnost kulturně společenská. Zdárně pokračují družebně společenské styky s požárním sborem Drevina Turany, jsou uspořádány výborné zájezdy do Jugoslávie a na jižní Moravu. Nezapomenutelným se stalo vystoupení smíšeného pěveckého sboru Hlahol, /jehož byl náš sbor zřizovatelem/, v listopadu 1989 v pražském Obecním domě, kde naši pěvci doslova rozezpívali Prahu. V souvislosti s tímto úspěchem si připomeňme světlou památku bratra Miroslava Kramoliše - dirigenta sboru.

V tomto období /1987/ měl náš sbor 172 členy. Bylo sestaveno kompletní družstvo CO. V září 1988 proběhlo v naší obci ukázkové cvičení na téma "Situace živelní pohromy" za přítomnosti předsedů všech MěNV a MNV z celého okresu. Opravena byla také stará ruční stříkačka.

Ovšem prvořadým úkolem sboru zůstala ochrana životů a majetku našich občanů. V tomto desetiletí /1983 - 1993/ to bylo rovných 90 zásahů. Jenom namátkou - kopřivnická TATRA, Suchdol nad Odrou, Starý Jičín, Bludovice, Straník, Mořkov, ale i domácí obec. Nejbohatší na zásahy byl rok 1992. V roce velkého sucha - 7 požárů převážně lesních porostů.
Na úseku požárního sporu byl v tomto desetiletí zaznamenán tak trochu ústup ze slávy. Ve 33 startech v různých soutěžích - Liga požárního sportu, obvodní, pohárové a okrskové soutěže - bylo dosaženo 9 x 1. místo, 4 x 2. místo, 5 x 3. místo, 7 x 4. místo, 3 x 5. místo, 2 x 6. místo, 1 x 7. místo, 2 x 8. místo.

V roce 1987 je obnovena činnost družstva žen. V témže roce se družstvo účastní 4 soutěží / 2 x 1. místo, 1 x 2. místo, 1 x 7. místo/. V dalších dvou letech je jeho činnost omezena pouze na výcvik a až v roce 1990 vstupuje znovu na soutěžní dráhu. V roce 1991 při mezinárodní okresní soutěži Nový Jičín - Martin v Příboře obsazuje 1. místo. V následujícím roce jeho činnost vrcholí účastí v "Poháru starosty SDH Čech, Moravy a Slezska" v Křižanově u Havlíčkova Brodu.

Do všeho tohoto požárního dění přišel tak trochu očekávaně 17. listopad 1989. Padla vláda jedné strany a ať už je dneska náš názor na polistopadový vývoj ve státě jakýkoliv, s radostí jsme přijali jednu skutečnost. Na sjezdu v Karviné v prosinci 1989 skončil Československý svaz požární ochrany a vznikl znovu Sbor dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska. Připomeňme si, že členkou delegace okresu Nový Jičín byla členka našeho sboru sestra Jarmila Prousková.

Nutno konstatovat, že při všech radostných, ale náročných historických změnách plnili hasiči všechny povinnosti, které vyplývaly z jejich poslání. A najednou byl práh roku 1993 - roku 110. výročí založení sboru. Sbor vstoupil do toho roku se 160 členy, ale se správným hodslavským zapálením, připravit oslavy tohoto vzácného výročí alespoň na takové úrovni, jako byly ty "stoleté". Ve výročním roce trvání sboru pracoval jeho výbor v tomto složení:

Litavský Karel 398 starosta
Kudělka Jan 312 místostarosta
Turek Jan 204 velitel
Hrnčárek Pavel 224 zástupce velitele
Turková Miluše 313 jednatelka
Turek Jiří 313 pokladník
Litavský Josef 14 organizační pracovník
Kovář Zdeněk 102 preventista
Býma Miloš 6 materiálně technický referent
Prousková Jarmila 36 vzdělavatelka
Rýdl Radovan 394 referent CO
Merendová Dagmar 42 referentka žen
Balická Jana 240 referentka mládeže
David Jan 404 člen výboru
Kramoliš Ladislav 49 člen výboru
Turek Jan 334 člen výboru

Hospodaření sboru kontrolovala revizní komise ve složení:

Číp Jan 139 předseda
Frýdl Miroslav 329 člen komise
Kramoliš Bohuslav 196 člen komise
Tomanová Božena 201 náhradnice

Hlavním měsícem oslav byl určen červenec, ale prakticky celý rok 1993 byly pořádány v rámci oslav další akce. V lednu to byl tradiční hasičský ples /hrálo a tančilo se ve všech místnostech hasičské zbrojnice/, která doslova praskala ve švech. Celkový efekt - velmi dobrý. V únoru se po dlouhých deseti letech uskutečnila oslava Masopustu s průvodem masek. Velmi dobře připravená a navštívená akce, kde se hlavně mladá generace mohla podívat, jak se kdysi bavili naši předkové. Pro malou účast byla naproti tomu zrušena rovněž dobře zajištěná masopustní zábava. Nejkrásnějšímu měsíci v roce vévodilo stavění máje a jeho střežení. Samotné jeho kácení bylo spojeno se slavnostním průvodem za hojné účasti občanů a zakončeno diskotékou na výletišti u hasičské zbrojnice. Početná návštěva a organizační úspěchy potěšily všechny, kdo akci připravili.
Hlavním měsícem oslav byl určen červenec, ale prakticky celý rok 1993 byly pořádány v rámci oslav další akce. V lednu to byl tradiční hasičský ples /hrálo a tančilo se ve všech místnostech hasičské zbrojnice/, která doslova praskala ve švech. Celkový efekt - velmi dobrý. V únoru se po dlouhých deseti letech uskutečnila oslava Masopustu s průvodem masek. Velmi dobře připravená a navštívená akce, kde se hlavně mladá generace mohla podívat, jak se kdysi bavili naši předkové. Pro malou účast byla naproti tomu zrušena rovněž dobře zajištěná masopustní zábava. Nejkrásnějšímu měsíci v roce vévodilo stavění máje a jeho střežení. Samotné jeho kácení bylo spojeno se slavnostním průvodem za hojné účasti občanů a zakončeno diskotékou na výletišti u hasičské zbrojnice. Početná návštěva a organizační úspěchy potěšily všechny, kdo akci připravili.

A než jsme se nadáli byl tu červenec a s ním zatěžkávací zkouška většiny členů sboru s přípravou a zajištěním hlavních dnů oslav. Byl uskutečněn letní večer a hasičský výlet. Po materiální stránce byly obě akce již tradičně vzorně připraveny a zajištěny, ale jaksi jsme pozapomněli poručit větru a dešti a to se nám nevyplatilo. Z toho důvodu po oba dny slabé návštěvy byly zklamáním pro pořadatele. Poslední větší akcí, zařazenou do rámce oslav, měla být říjnová hodová zábava. Ta se však pro absolutní nezájem veřejnosti neuskutečnila.
Při všech těchto radostech i strastech neutrpělo ani v nejmenším vlastní poslání sboru. Od začátku roku probíhala školení, výcvik, prevence, údržba techniky. V měsíci červnu, červenci, srpnu a září se družstvo mužů zúčastnilo okrskového kola v požárním sportu v Mořkově a postoupilo do okresního kola v Příboře /3.místo/. Dále to byla účast na pohárových soutěžích v Odrách, Kujavách, Bernarticích, 2 x ve Studénce , Jerlochovicích, Mošnově, Příboře a na domácí půdě. V jednom případě to byl "ostrý" zásah při požáru v Hodslavicích /dům č. 81/, dále pomoc Obecnímu úřadu při úpravě skládky domovního odpadu a další práce pro občany obce.

Uznání si zasloužilo i naše družstvo žen. Jak ve vedlejší činnosti /pomoc při zajišťování všech výše uvedených akcí/, tak i v činnosti "bojové". Připravovalo se pod vedením bratra Miloše Býmy a tuto přípravu dovedlo i velmi dobře uplatnit. Z okrskového kola v Mořkově postoupily ženy do okresního kola v Příboře a obsadily slušné 5. místo. Dále vybojovaly 4. místo v Tísku, 2. místo v domácím prostředí a 3. místo na nočních závodech v Odrách.
Nezapomnělo se ani na budoucí nástupce mužů a žen. Byli to ti nejmenší - školáci. Pod vedením sestry Jany Balické se hned od 1.9. začali připravovat na hru "Plamen 94". Říkali si Soptíci a již 1.10. se zúčastnili této hry - závodu požárnické všestrannosti v Mniší. Z 31 hlídek obsadili 15. místo. Činil se i preventista sboru bratr Zdeněk Kovář kontrolními prohlídkami v provozovnách soukromých podnikatelů.

Pýcha sboru - společenská místnost zbrojnice - byla i letos maximálně využívána jak členy sboru a jejich rodinnými příslušníky, tak i ostatními občany a dalšími organizacemi obce. Velmi dobrá spolupráce s Obecním úřadem přináší sboru pravidelné příspěvky na technické vybavení i údržbu.

Poslední velkou událostí roku byla změna ve funkci starosty našeho sboru. Na valné hromadě 10.prosince po dlouhých letech opustil starostovské /předsednické/ křeslo bratr Karel Litavský a tak trochu překvapivě byla starostkou zvolena sestra Jarmila Prousková. Poprvé v dějinách hodslavského hasičského sboru se ujala vlády žena. Je třeba ale dodat, že za svou dlouholetou práci v hasičstvu, především na úsecích mládeže od okresu přes kraj až v ústředí si tuto významnou, ale i nevděčnou a náročnou funkci zasloužila.
Po značně náročném roce 1993 nabývá hasičský život zdání klidně plynoucí vody. V zimním období se výjezdové družstvo podrobně seznamuje s novými dýchacími přístroji Saturn, je prováděn výcvik s vozidly a začala příprava na soutěže v požárním sportu. Družstvo mužů se v průběhu rolu 1994 zúčastnilo soutěží v Mořkově, Odrách, Kujavách, Horní Bečvě, Lešné, Slatině, Kopřivnici, Příboře, Mošnově, Jerlochovicích a doma v Hodslavicích.
Dále to byla účast na námětových cvičeních v Mořkově, Straníku a v Hodslavicích. Sbor byl povolán ke 4 požárům a 2 pohotovostem na stanici v Novém Jičíně.
Poslední velkou událostí roku byla změna ve funkci starosty našeho sboru. Na valné hromadě 10.prosince po dlouhých letech opustil starostovské /předsednické/ křeslo bratr Karel Litavský a tak trochu překvapivě byla starostkou zvolena sestra Jarmila Prousková. Poprvé v dějinách hodslavského hasičského sboru se ujala vlády žena. Je třeba ale dodat, že za svou dlouholetou práci v hasičstvu, především na úsecích mládeže od okresu přes kraj až v ústředí si tuto významnou, ale i nevděčnou a náročnou funkci zasloužila.
Po značně náročném roce 1993 nabývá hasičský život zdání klidně plynoucí vody. V zimním období se výjezdové družstvo podrobně seznamuje s novými dýchacími přístroji Saturn, je prováděn výcvik s vozidly a začala příprava na soutěže v požárním sportu. Družstvo mužů se v průběhu rolu 1994 zúčastnilo soutěží v Mořkově, Odrách, Kujavách, Horní Bečvě, Lešné, Slatině, Kopřivnici, Příboře, Mošnově, Jerlochovicích a doma v Hodslavicích.
Dále to byla účast na námětových cvičeních v Mořkově, Straníku a v Hodslavicích. Sbor byl povolán ke 4 požárům a 2 pohotovostem na stanici v Novém Jičíně.

Naopak útlum v činnosti zaznamenaly naše ženy. Družstvo se zúčastnilo pouze domácí pohárové soutěže /4. místo/. Důvod útlumu ale celkem pochopitelný - mateřské povinnosti některých členek. K životu se měl kolektiv mladých hasičů - vedoucí sestra Jana Balická. Ve hře Plamen skončili naši mladí na celkovém 12. místě z 24 družstev, v pohárové soutěži v Hůrce obsadili 3. místo a své umění předvedli i při domácím hasičském výletě.
Zanedbána nebyla ani prevence. A to především v soukromých provozovnách.
Společenská, kulturní a sportovní činnost měla podobu pořádání plesu, výletu, účasti na akcích okolních sborů a životních jubileích členů. Společenská místnost byla opět celoročně plně vytížena /schůze jiných organizací a politických stran, zasedání obecního zastupitelstva,
výstavy, přednášky, obchodní činnost firem/.
K 15.12.1994 měl náš sbor 154 členy - 96 mužů a 58 žen.

Úvod roku 1995 se podobal rokům předcházejícím. Zodpovědné plnění základních povinností v tomto roce rozšířené o školení k obsluze radiostanic. Ale značně bohatá byla soutěžní činnost. Sbor se zúčastnil celkem 12 soutěžích. Soutěžilo se v Neměticích, Příboře, Kujavách, Slatině, Suchdole, Fulneku, Veselé, Lešné, Jerlochovicích a v Hodslavicích. Jako součást výcviku byly pojaty i účasti na námětových cvičeních v Mořkově, Životicích, Straníku, Hostašovicích a v domácím prostředí. Bohužel byly potřebné i zásahy při požárech: 2x v Hodslavicích, 2x v Bludovicích, v Šenově a v Žilině. V dubnu a květnu plnil sbor pohotovostní povinnost na stanici Hasičského záchranného sboru v Novém Jičíně. Technické vybavení opět doznalo vylepšení - zásahové obleky, "B" hadice, čerpadlo PPS 12 a další. Většinou za vydatné finanční pomoci Okresního a obecního úřadu.

Kulturně společenská činnost měla prakticky stabilizovanou náplň posledních let: ples, výlet, námětové cvičení, veřejné akce v obci. Členská základna - 153 členů, z toho 96 mužů a 57 žen.

Ve stejném duchu probíhala činnost sboru i v roce 1996. Za zmínku stojí náročná cvičení se stříkačkou PS 12 a vozidly DVS 12 A 30 a CAS 25. Ze soutěží jmenujme Straník, Příbor, Kopřivnice, Hodslavice, Kujavy, Lukavec. Zásahy při 6 požárech - 3x Hodslavice, Krhová, Mořkov a Kojetín dokonale prověřily připravenost našich členů jednotky. Dále to bylo 12 technických pomocí pro Obecní úřad /čištění chodníků a komunikací po zemních pracích a čištění studní/. Členové jednotky se pravidelně zúčastňovali všech školení a výcviků, pořádaných Hasičským záchranným sborem a Okresním sdružením. Na úseku prevence byla za účasti zástupců OÚ provedena kontrola základní školy, obecního úřadu, mateřské školy, zdravotního střediska, bytovek a kostelů.

Do společenské kroniky sboru byla v letošním roce - roce 120. výročí úmrtí Františka Palackého - zapsána zcela mimořádná událost. Náš smíšený pěvecký sbor Hlahol a další členové sboru se zúčastnili překrásné vzpomínkové akce na Českém velvyslanectví ve Vídni a zájezdů do Prahy a Neratovic. To vše v rámci výše uvedeného výročí. Další realizovanou akcí byla beseda se "zlatou" partou o mezinárodní soutěži v Jugoslávii před 30 lety. Občané nadále využívají pohostinnosti společenské místnosti zbrojnice, další organizace zde pořádají své plesy i jednání. I tato činnost kladně ovlivňuje součinnost našeho sboru s ostatními obyvateli obce.
K 31.12.1996 měl sbor 151 členů - 96 mužů a 55 žen.

Rok 1997 navážeme pouze heslovitě. Pravidelný výcvik, školení, kondiční jízdy, údržba techniky. K tomu pravidelně bohatá a zodpovědně prováděná kulturní a společenská činnost. Stručnost úvodu spočívá v tom, že se jedná o rok takzvaně povodňový. A jelikož náš sbor si při těchto povodních a situaci v obci a jejím okolí "užil" své, chceme tyto situace trošku podrobněji přiblížit.

Vydatné srážky započaly v sobotu 5.července odpoledne. Pohotovost jednotky započala časným nedělním ránem 6.7. a hned byla nasazena na odstraňování naplavenin z vodních toků v Hodslavicích, Straníku a Bludovicích. V nedělních večerních hodinách nastala kritická situace na přehradě "Kacabajka", kdy hrozilo její protržení. Prokopáním bočního odtoku - ve spolupráci s jednotkou z Nového Jičína - bylo alespoň pro nejbližší hodiny zabráněno katastrofě. V nočních hodinách byla provedena evakuace předmětů z Autobaru Bernard na Mořkovsku. V pondělí 7.7. bylo započeno s čištěním sklepů, ale vlivem vydatné srážkové činnosti došlo znovu k jejich zaplavení. Kritická situace na přehradě nastala opět v úterý 8.7.. Musel být proveden mnohem hlubší výkop bočního odtoku a teprve potom se situace stabilizovala. V obci nastaly největší problémy vedle Kladivů, kde voda strhla opěrnou kamennou zeď i část místí komunikace. Ve středu 9.7. byla dokončena funkčnost a úprava bočního odtoku na přehradě a v příštích dnech nastalo čištění sklepů, studní, kanálů a odčerpávání vody. Na odstranění následků povodně se podílelo 16 členů sboru, kteří odpracovali 777 hodin. Vyčištěno bylo 41 studní a 7 sklepů. Za tuto nelehkou a perfektně zvládnutou práci obdržel sbor medaili a Čestné uznání. To uznání přišlo i od všech obyvatel obce. Teprve v takovýchto kritických momentech si většina z nás uvědomí, jak je hasičské "řemeslo" krásné, ale i nebezpečné.

V rámci povodňových škod byla pro jednotku zakoupena motorová pila, hadice a pohonné hmoty. Přes celkovou složitost situace neutrpěla soutěžní činnost sboru se zúčastnil celkem 10 soutěží: v Odrách, Straníku, Příboře, Bernarticích, Veřovicích, Slatině, Kateřinicích, Mniším, Lukavci a doma v Hodslavicích. Poslední podstatnou změnou bylo střídání ve funkci starosty. Po 4 letech odešla z funkce sestra Prousková a vrátil se Karel Litavský. V tomto roce byl sbor bez zásahu u požáru, ale jindy spolupracovnice hasičů - voda - mu vše vynahradila.
Členská základna činila 143 členy - 91 mužů a 52 ženy.

V zaběhnutém programu posledních let ubíhal i rok 1998. K dodržovanému programu sboru patřila i velmi dobrá spolupráce s HZS v Novém Jičíně. Podíleli jsme se na likvidaci 5 požárů: výrobní podnik Drustol Nový Jičín, drůbežárna v Polouvsí, hospodářská budova v Mořkově, půdní prostor domu na náměstí v Novém Jičíně, sklep v Hodslavicích. K tomu jedna pohotovost na stanici HZS Nový Jičín. Ve všech případech jednotka prokázala velice kvalitní odbornou i fyzickou připravenost. Jistě k tomu přispívá i pravidelná účast na soutěžních akcích i když třeba umístění neodpovídá hodslavským tradicím a normám. Letos to byla účast na 12 soutěžích: v Mořkově, Příboře, Hodslavicích, Odrách, Studénce, Kujavách, Slatině, Lešné, Trojanovicích, Pustějově, Kopřivnici a Lukavci. V rámci 115. výročí založení sboru bylo uspořádáno námětové cvičení na budovu nákupního střediska, zúčastnila se i jednotka HZS Nový Jičín a početnému publiku předvedl nový zásahový automobil a požární žebřík.

Na úseku kulturním a společenském vzpomeňme alespoň těch významnějších akcí: Den matek s členkami SDH, účast členů ve volebních komisích. Další téměř každodenní spolupráce je už brána jako samozřejmost.

V počtu členů je každým rokem registrován jejich úbytek. Nebylo tomu jinak ani letos. Celkový počet byl 141 členů - 89 mužů a 52 žen. Také se znovu měnilo obsazení křesla starosty sboru - zcela jednoznačně ve volbách uspěl bratr Jan Turek /204/ a domníváme se, že pro své odborné i morální vlastnosti zapálení pro tuto činnost, zcela zaslouženě.

V roce 1999, místo aby se situace takříkajíc stabilizovala, doléhá na náš /a nejen na náš/ sbor řada neočekávaných, ale již dlouhou dobu signalizovaných problémů. Postavení hasičů jako takových ve společnosti, zvýšení jejich prestiže, uvolňování ze zaměstnání, nedostatečné naplňování obecních rozpočtů. Nikoho však nenapadlo pod dojmem těchto těžkostí přistupovat laxně k povinnostem hasiče. Bylo provedeno 5 zásahů u požárů: kuchyň rodinného domku v Hodslavicích, střecha rodinného domku v Hodslavicích, rodinný domek v Kojetíně, sklad v Novém Jičíně, rekreační objekt ve Veřovicích. Dále to bylo čerpání vody v Bludovicích a pohotovost na základně.

S rostoucím počtem výjezdů stoupají nároky na vybavení jednotky. V poslední době bylo zakoupeno: kalové čerpadlo, svítilny, konzervátor pro dobíjení vozidel, proudnice Turbojet, vozidla jsou vybavena radiostanicemi Bendix, dýchacími přístroji Saturn a náhradními lahvemi. Květnová kontrola z HZS Nový Jičín konstatovala naprostou spokojenost jak s přípravou jednotky našeho sboru, tak s vedením veškeré dokumentace.
Družstvo se zúčastnilo soutěží v Mořkově, Příboře, Hodslavicích, Studénce, Slatině, Libhošti, Prchalově, Lešné, Hostašovicích, Mniší a Lukavci. Účast na soutěžích svědčí o stále bohaté činnosti sboru, nutno podotknout, že našemu družstvu vypomohli hostující bratři Kyselý Radim, Kudělka Pavel a Mička Luděk z Mořkova.
Na úseku prevence bylo provedeno 16 kontrol v objektech patřící pod OÚ Hodslavice. Konstatování stručné a radostné - bez závad. Totéž konstatovala i kontrola z HZS Nový Jičín.
S rostoucím počtem výjezdů stoupají nároky na vybavení jednotky. V poslední době bylo zakoupeno: kalové čerpadlo, svítilny, konzervátor pro dobíjení vozidel, proudnice Turbojet, vozidla jsou vybavena radiostanicemi Bendix, dýchacími přístroji Saturn a náhradními lahvemi. Květnová kontrola z HZS Nový Jičín konstatovala naprostou spokojenost jak s přípravou jednotky našeho sboru, tak s vedením veškeré dokumentace.
Družstvo se zúčastnilo soutěží v Mořkově, Příboře, Hodslavicích, Studénce, Slatině, Libhošti, Prchalově, Lešné, Hostašovicích, Mniší a Lukavci. Účast na soutěžích svědčí o stále bohaté činnosti sboru, nutno podotknout, že našemu družstvu vypomohli hostující bratři Kyselý Radim, Kudělka Pavel a Mička Luděk z Mořkova.
Na úseku prevence bylo provedeno 16 kontrol v objektech patřící pod OÚ Hodslavice. Konstatování stručné a radostné - bez závad. Totéž konstatovala i kontrola z HZS Nový Jičín.

Mimo pravidelné akce na úseku kulturně společenském je nutné připomenout účast našich členů na oslavách 30 letého trvání Hasičského záchranného sboru v Novém Jičíně. Ve velice nepříznivém počasí pomohli zajistit úspěšnost této akce, za což se jim dostalo poděkování od velitele HZS.
Členská základna měla 135 členů - 87 mužů a 48 žen.

Členská základna měla 135 členů - 87 mužů a 48 žen.

Rok 2001 začal změnou v organizaci činnosti sboru, byl novelizován zákon o požární ochraně, což se projevilo jak v činnosti jednotky, tak i prevenci. Bylo zrušeno provádění preventivních kontrol v rodinných domcích a různých provozovnách a byla zrušena funkce preventisty obce. Kontroly bude vykonávat výhradně Státní požární dozor.
Jednotka sboru byla v akci celkem v 8 případech: záloha na stanici v Novém Jičíně, tentýž den požár ve výškové budově v Novém Jičíně, dále požár kůlny ve Straníku, požár sena na půdě rodinného domku v Hodslavicích, požár domku v Hůrce - jednotka vrácena během jízdy na základnu, odstranění naplavenin v Mořkově - Nových Domcích, požár kontejneru v Hodslavicích, požár ve sklepě rodinného domku v Hodslavicích.

I tento rok se družstvo účastnilo soutěží v požárním sportu: v Janovicích, Bernarticích, Hostašovicích, Mniším, Lešné, Větřkovicích, Odrách a v Hodslavicích. Opět se na této akci podílela celá řada sponzorů a v družstvu opět hostovali bratři z Mořkova Kyselý, Kudělka, Mička.

Nezapomnělo se ani na techniku, která léty a používáním nezadržitelně stárne. Díky dotacím a Obecnímu úřadu byla provedena základní oprava obou vozidel.
Velice kvalitní prověrkou všestranné připravenosti jednotky byla účast na velkém námětovém cvičení na únik nebezpečné látky v Kopřivnici, kde jsem plnili úkoly zásobování vodou, týlové práce a ředění uniklé látky v kanalizaci.
Zub času zahlodal nemilosrdně i na samotné zbrojnici a jejím zařízení. Opět ve spolupráci s OÚ byla dovybavena kuchyňka, namontováno těsnění do oken.
Jako roky předešlé tak i tento rok, první rok 21.století, uzavíráme přehledem o členské základně. Ke dni 7.12.2001 byl stav následující: 133 členů - 85 mužů a 48 žen.

Čas pádí skutečně neuvěřitelným tempem. Zdá se to chvilka, co jsme důstojně oslavili 110 let trvání sboru, a najednou zjišťujeme, že se musíme začít zcela vážně zabývat přípravami oslav 120 let trvání. Ty připadnou na příští rok. Ale nejprve se poohlédněme za rokem právě končícím - rokem 2002.

Zásahová jednotka opět neměla klidný rok: 3x požár - v Hodslavicích, 2x v Novém Jičíně, 1x čerpání vody v Hodslavicích, 2x technická pomoc v Hodslavicích, 1x planý poplach.
Dále to byla účast na námětovém cvičení, které pořádal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Jičín, na lanovou dráhu v Trojanovicích. Úkolem naší jednotky bylo zajištění předání zachraňovaných osob do lékařské péče Záchranné službě. Svého úkolu se naši zhostili na výbornou. Dále - námětová cvičení v Mořkově, Straníku a Hostašovicích, jednotky těchto sborů se účastnily stejné akce v Hodslavicích. Družstvo reprezentovalo sbor na těchto soutěžích: Hostašovicích, Mniší, Kujavách, Dolní Bečvě. V září proběhla soutěž i u nás, na fotbalovém hřišti. Soutěž byla začleněna do sportovního dne ve spolupráci s Obecním úřadem a fotbalovým klubem. Celá akce proběhla za neobyčejného zájmu veřejnosti.

Údržba techniky, budovy zbrojnice a jejího okolí i zajišťování potřeb pro OÚ i spoluobčany je již pravidelnou náplní činnosti sboru.
Ke dni 13.12.2002 měl sbor 131 členů - 84 mužů a 47 žen.

Vážené sestry, bratři, spoluobčané.

Dočetli jste velice stručné dějiny činnosti Sboru dobrovolných hasičů z Hodslavic od jeho založení v roce 1883 až po dnešní dny. Pokud se nám podařilo alespoň trošku věrně tuto činnost zmapovat, těší nás to. Jestli nevyznělo vše podle Vašich představ, upřímně se omlouváme, ale z mnoha důvodů nelze poskytnouti podrobnější přehled, i když by to tradice našeho sboru vyžadovala. Věříme ale, že bude oceněna alespoň snaha informovat Vás o všem podstatném. Zároveň s dočtením tohoto materiálu věnujme tichou vzpomínku všem sestrám a bratům, kteří se dnešních  dnů nedočkali .....

HODSLAVICE červenec L.P. 2003.

TOPlist